§ 1 Definicje

 1. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia. W przypadku nie ukończenia przez Użytkownika 18 roku życia do korzystania z Serwisu wymagana jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego.
 2. Materiały - wszelkiego typu filmy, video-clipy, zdjęcia, grafiki itp. umieszczane w serwisie kwajk.pl.
 3. Komentarz - pisemne wyrażenie opinii przez Użytkownika.
 4. Właściciel – firma Sterta.pl Jarosław Krawczyk, z siedzibą w Olsztynie, 10-257 Olsztyn, al. Sybiraków 2, numer ewidencji podatkowej NIP 582-117-20-35.
 5. Serwis – serwis internetowy kwajk.pl dostępny pod adresem http://kwajk.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki korzystania z serwisu, stanowiący po jego akceptacji umowę pomiędzy stronami na świadczenie usług elektronicznych na odległość.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga logowania.
 2. Użytkownik ma prawo do zamieszczania w Serwisie materiałów, a także do przeglądania i komentowania materiałów zamieszczonych przez innych użytkowników.
 3. Zamieszczanie materiałów odbywa się za pomocą odpowiednich formularzy, znajdujących się w zakładkach: "wgraj zdjęcie", "wgraj filmik" oraz "wgraj tekst", na stronie http://kwajk.pl.

§ 3 Warunki korzystania z serwisu

 1. Minimalnymi wymaganiami technicznymi umożliwiającymi użytkownikowi korzystanie z Serwisu jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu, programu służącego do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka).
 2. Użytkownik zamieszczając zdjęcia, filmy, clipy etc. oświadcza, że posiada prawa autorskie do w/w lub też prawa do publikacji tychże materiałów, a także, iż świadom jest odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 212 §1 i 2 KK oraz 216 §1 i 2 KK, a także odpowiedzialności cywilnej wynikającej z art. 23 KC.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów ich Treści oraz Komentarzy jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.
 4. Z zastrzeżeniem przestrzegania art. 473 § 2 K.c. oraz przepisów dot. konsumentów, w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność Sterta.pl za:
  1. treść materiałów zamieszczanych przez użytkowników Serwisu,
  2. sposób korzystania z materiałów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu w ramach Serwisu przez inne aniżeli Sterta.pl, podmioty,
  3. utratę danych zamieszczonych na stronach Serwisu,
  4. niedostępność Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych – a niżeli Sterta.pl – podmiotów,
  5. skutki wejścia w posiadanie przez osobę trzecią uprawnień użytkownika do korzystania z usług serwisu,
  6. przerwy w dostępie do Serwisu, w tym uniemożliwiające korzystanie z Usługi, spowodowane koniecznością usunięcia rozmaitych awarii, testowaniem sprzętu i oprogramowania, koniecznością konserwacji,
  7. szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu, spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem informacji,
  8. problemy techniczne związane z korzystaniem z Serwisu, powstałe z przyczyn niezależnych od Sterta.pl, w tym spowodowane działaniem siły wyższej czy nieprawidłowym działaniem sieci Internet.
 5. W przypadku stwierdzenia przez Sterta.pl lub zgłoszenia przez osoby trzecie, że dany Użytkownik dokonał zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, Komentarzy niezgodnych z postanowieniami Regulaminu, Sterta.pl jest uprawniona do niezwłocznego usunięcia Materiałów i Komentarzy zamieszczonych przez użytkownika.
 6. Sterta.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w serwisie oraz w regulaminie jego funkcjonowania w szczególności do zmian dotyczących funkcjonalności serwisu.
 7. Informacja o wprowadzonych zmianach w regulaminie funkcjonowania Srwisu zostanie umieszczon na stronie głównej Serwisu.
 8. Użytkownik nie może umieszczać i wykorzystywać w serwisie treści o charakterze bezprawnym.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik może kierować do Administratora Serwisu wszelkie pytania, reklamacje oraz zgłoszenia błędów za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na http://kwajk.pl/kontakt.html
 2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika lub osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w ramach Serwisu Materiałów, Treści, Komentarzy naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu, prawa osób trzecich (m.in. autorskie prawa majątkowe) oraz przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, Użytkownik lub osoba trzecia powinna niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z Serwisem pod adresem http://kwajk.pl/kontakt.html
 3. W treści Zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w § 5 pkt 2. należy podać co najmniej dane podmiotu dokonującego ww. zgłoszenia, określić charakter naruszenia oraz wskazać Treści, Komentarze, których naruszenie dane Zgłoszenie ma dotyczyć w sposób możliwy na ich identyfikację w ramach Serwisu.
 4. Reklamacje dotyczące usługi można zgłaszać poprzez pocztę elektroniczną na adres http://kwajk.pl/kontakt.html, lub pisemnie na adres Sterta.pl
 5. Reklamacja winna zawierać adres elektroniczny zgłaszającego oraz szczegółowy opis problemu. Reklamacje spełniające powyższe wymagania zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego przez Serwis.
 6. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłana na podany przez zgłaszającego adres elektroniczny, na co wyraża on zgodę.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz. 1204) oraz Ustawy o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym z dnia 5 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 126, poz. 1068), oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t.j. - Dz. U. z roku 2002, Nr 101, poz. 926) i Kodeksu Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją